Monday, November 06, 2006
نگرانی نسبت به وضعیت کیانوش سنجری
به نام سعادت مردم ایران
مادر کیانوش سنجری امروز بار دیگر به زندان اوین مراجعه می کند . در تماسی که نماینده کارزار با وی داشته است خانم سنجری اعلام کرد برای دیدار فرزندش به اوین می رود. مادر سنجری ده ها بار به زندان اوین مراجه کرده است و همچنان از دیدار فرزندش محروم است. وی با اینکه می داند این بار هم مانع دیدار او با فرزندش می شوند اعلام کرد چگونه است که اجازه نمی دهند حتی تماسی با ما داشته باشد چرا از وضعیت مهدی ما را با خبر نمی کنند؟ فرزندم را درون سلولی تنها قرار داده اند مگر چه گناهی کرده است؟ مهدی فقط به خاطر کنجکاوی به محل درگیری رفته است.
کارزار آزادی کیانوش سنجری با اعلام اینکه مسئولین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با هماهنگی یکدیگر نقض مستمر حقوق بشر را در دستور کار دارند از مجامع بین المللی برای تحت فشار قرار دادن این دو نهاد و وادار کردن آنها به رعایت حقوق انسان ها کمک می خواهد و اعلام می کند اگر هر چه زودتر تکلیف سنجری مشخص نشود اقدامات دیگری را برنامه ریزی می کند.
ما اعلام می کنیم کیانوش سنجری بی گناه است و ادامه بازداشت این شائبه را تقویت می کند که نهادهای مسئول در بازداشت وی قصد از بین بردن سنجری را دارد.
ممانعت از دیدار وی با خانواده، نگهداری دائم وی درون سلول انفرادی ، بی خبری ازسلامت او همگی مسائلی هستند که بسیار نگران کننده اند و جامعه بین الملل را نگران وضعیت سنجری کرده است.
زنده باد آزادی اندیشه
11/06/2006